Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN NL/EN


VOORWAARDEN WEBSITE-GEBRUIK

Welkom op de Cygoat Designs webshop voorwaarden.Door het gebruik van of toegang tot deze website geeft u te kennen dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft.Akkoord gaat gebonden te zijn met de algemene voorwaarden die in onze FAQ’s en subcategorieën beschreven staan.Alle subcategorieën schetsen het winkelproces, leveringsvoorwaarden, ons retour uitwisselingsbeleid, alsmede andere informatie die zal helpen bij het winkelen on-line.


PRIVACY

We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van iedereen die bij ons koopt of interactie met ons heeft.Lees aub onze Privacy Beleid inzake persoonlijke gegevens die u verstrekt.


EIGENDOM VAN WEBSITE & INHOUD

Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op deze website zijn eigendom van of in licentie bij Cygoat Designs. Het gebruik van de website of de inhoud ervan, inclusief het kopiëren of het opslaan in zijn geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik is verboden zonder de toestemming van Cygoat Designs


BESTELLINGEN

Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling, als u vragen heeft met betrekking tot deze voorwaarden stuur een email naar onze klantenservice info@netglow.nl of neem contact met ons op Tel: +31 6 54 94 17 80 bereikbaar van maandag – vrijdag (9:00 -05:00 Tijdzone Amsterdam). Zodra uw bestelling is bevestigd, zullen wij niet in staat zijn om wijzigingen aan te brengen.Een klant is verboden de aankopen van goederen bij Cygoat Designs te gebruiken voor doorverkoop aan bedrijven of personen zowel zakelijk als niet zakelijk. Goederen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik, waaronder maar niet beperkt tot schenking en / of voor rekening van een ander voor eigen gebruik. Een overtreding van in deze zal resulteren in een annulering en / of weigering van de registratie / bestelling van goederen.


HERZIENINGEN

Cygoat Designs kunnen deze voorwaarden naar eigen inzicht veranderen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan u, dus lees altijd eerst de algemene voorwaarden. Mocht je niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, kunt u, uw lidmaatschap beëindigen met Cygoat Designs per e-mail notificatie aan sales@cygoatclothing.nl


AANSPRAKELIJKHEID

Cygoat Designs webshop is niet aansprakelijk voor verlies of schade dan ook als gevolg van, voortkomend uit: of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of een andere aan deze site verbonden website, of het onvermogen toegang tot deze site, met uitzondering van eventuele aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de wet.


VEILIGHEID

Cygoat Designs kan niet garanderen dat alle gegevens of programma’s die beschikbaar zijn om te downloaden op deze website (of websites waarnaar wordt verwezen) vrij is van virussen of andere spyware, en gaat u ermee akkoord dat u het risico van eventuele schade aan uw computer als gevolg van het gebruik van deze website neemt.

U moet de verantwoordelijkheid voor het veilig bewaren van uw gebruikersnaam en wachtwoord zelf nemen. U bent aansprakelijk voor elke activiteit als uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gebruikt door een onbevoegd persoon. U vrijwaart Cygoat Designs in relatie tot enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit het ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord. Als u vermoedt dat iemand uw gebruikersnaam en/ of wachtwoord heeft gestolen of ongeldig heeft verkregen, moet u contact opnemen met Cygoat Designs om het schriftelijk te annuleren.


BELANGRIJKE INFORMATIE

Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de voorraad.Wij nemen alle redelijke stappen om te controleren of de bestelling is geplaatst en alle krediet-details zijn te goeder trouw.We hebben het recht om uw bestelling te annuleren en terug te betalen als u niet voldoet aan de eisen vanbonze verificatie en controle bij het helpen van online credit card veiligheid, op dat moment zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail of telefoon met de gegevens die u heeft verstrekt.Alle terugbetalingen zullen worden gemaakt op dezelfde manier als oorspronkelijk betaald.Alle inspanningen werden geleverd om de kleuren van de producten die verschijnen op deze website zo nauwkeurig mogelijk te portretteren. Wij kunnen niet garanderen dat elke kleuren 100 procent accuraat zijn.


TERMS & CONDITIONS


TERMS OF WEBSITE USE

Welcome to the Cygoat Designs webshop terms & conditions.By using or accessing this website you acknowledge that you have read, understood and agreed to be bound by the terms & conditions set out in our FAQ sub categories.All the sub categories outline the shopping process, delivery terms, our returns & exchanges policy as well as other information that will assist with shopping on-line.


PRIVACY
We are committed to protecting the privacy of everyone who shops or interacts with us. Please read our Privacy Policy regarding personal information provided by you.


OWNERSHIP OF WEBSITE & CONTENT
All rights, including copyright, in this website are owned by or licensed to Cygoat Designs Any use of the site or its contents, including copying or storing it or them in whole or part, other than for your own personal, non-commercial use is prohibited with out the permission of Cygoat Designs.


ORDERS

Prior to placing an order, if you have any queries relating to these terms & conditions, please email our customer service team at sales@cygoatclothing.nl or contact us on +31 6 54 94 17 80 at our Head Office Monday – Friday (9am-5pm Time zone Amsterdam). Once your order has been confirmed, we will not be able to make any changes. A customer is prohibited from purchasing goods from Cygoat Designs for the purpose of resale and on sale to other persons whether as a business or non-business. Goods are only for personal use including but not limited to gifting and/or on behalf of another for their personal use. A breach of this will result in cancellation and/or refusal of registration/order for goods.


REVISIONS

Cygoat Designs may change these terms & conditions at their discretion from time to time without notice to you, so please always read the information provided in our FAQ’s section. Should you not agree with such changes, you may terminate your membership with Cygoat Designs by email notification to sales@cygoatclothing.nl


LIABILITY

Cygoat Designs webshop shall not be liable for any loss or damage whatsoever resulting from, arising out of: or in any way related to use of this site or any other site linked to this site, or the inability to access this site; except for any liability which can not be excluded by law.


SECURITY

Cygoat Designs cannot guarantee any data or program available for download on this website (or any linked website) is free of viruses or other spyware, and you agree that you assume the risk of any damage to your computer as a result of using this website.You must take responsibility for the safekeeping of your username and password. You are liable for any activity if your username and password are used by an unauthorized person. You release and indemnify Cygoat Designs in relation to any liability arising out of the unauthorized use of your username or password. If you suspect or know that someone has stolen or obtained your username and password you must contact Cygoat Designs in writing to cancel it.


IMPORTANT INFORMATION

We reserve the right:All orders are subject to availability of stock.We take all reasonable steps to verify that the order placed and the credit details are bona fide.We have the right to cancel and refund your order if you do not fulfil the requirements of our verification checks to assist in online credit card security, at which time we will immediately notify you via email or telephone using the details you have provided.All refunds will be made in the same way as originally paid.Every effort has been made to portray the colours of products that appear on this website as accurately as possible. We can not guarantee any colour will be completely accurate.